Lejevilkår

A. Brugerbetingelser

Vi gør lejer opmærksom på at såfremt lejer kan dokumentere, at lejer er dækket af egen forsikring (fx ved kreditkort eller lignende) skal dette oplyses personalet ved afhentning af bil.

Lejeperioden strækker sig fra tidsrummet 09.00 – 08.00 næste dag. Bilen kan godt afleveres udenfor butik­kens åbningstider dog for eget ansvar. Udeladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind un­der straffelovens § 293 (tyveri af køretøj).

Kun ved særlig påtegning af udenlandsforsikring til kr 105 pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser – og kun til Norge eller Sverige.

Ved udenlandskørsel er der 100 fri km pr døgn uanset biltypen og der betales 3,00 kr pr ekstra kørt kilome­ter. Hvis bilen bliver kørt til udlandet uden udlandsforsikring, betales der et overvågningsgebyr på kr 500 udover at forsikringen bliver opkrævet.

Bilen må kun føres af lejeren og medlejeren, som er påført kontrakten med kørekortsdata.

Alle køretøjer en inddelt i bilgrupper. En reservation kan kun bekræftes indenfor de viste grupper – enkelte tilbud omfatter kun udvalgte bilgrupper. De nævnte bilmodeller er kun eksempler på bilens størrelse, mo­tortype og udstyr. Der er således forskellige modeller indenfor hver bilgruppe.

Føreren skal være min. 21 år gammel og have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.

Kontrakten skal opbevares i bilen, når den er i brug.

Eventuelle reklamer på køretøjer må ikke fjernes, tildækkes eller på anden måde skjules. Hvis reklamerne fjernes opkræves den maximale selvrisiko uanset tegning af ekstra forsikring.

Parkeringsafgifter og færdselsbøder betales af lejer. Hvis udlejer betaler p-bøder og færdselsbøder pålæg­ges der et ekspeditionsgebyr på kr 250,00.

Der må ikke ryges i bilerne.

Der må ikke transporteres husdyr i bilen.

Er der tydelige tegn på at der er røget i bilen eller bilen er brugt til transport af husdyr vil der blive trukket et rengøringsgebyr på kr 6.000,00.

Bliver bilen returneret med skader faktureres der separat pr skade (ridser og skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv). Prisen afhænger af skadens omfang og karakter.

Ved afhentning skal fremvises gyldigt kørekort, sygesikringsbevis og kredit/dankort for lejer/fører samt medlejere.

Lejeren af bilen skal have cpr-nummer samt dansk adresse.

Ved udlejning til firmaer skal fremvises CVR-bevis.

Køretøjet skal afleveres i rengjort stand.

Brændstofmålerens nål er over det røde felt, dvs advarselslampen lyser ikke ved lejens start og må heller ikke gøre det ved returnering. Hvis en advarselslampe lyser, skal personalet have besked om dette med det samme.

Lejer fylder selv brændstof på bilen.

Ved hændelige uheld fx punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejers regning.

Ved langtidsleje, 14 dage eller mere, er det lejers pligt at efterse status på oliepinden samt diverse væsker. Lejer er informeret om, at køretøjet skal udskiftes på forespørgsel fra udlejer. Dette giver ikke ret til kom­pensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer. Idet lejer modtager en forespørgsel fra udlejer, skal køretøjet udskiftes indenfor 7 dage eller efter nærmere aftale. Såfremt denne frist overskrides pålægges et gebyr svarende til kr 250,00 pr dag eller udlejer omkostninger i forbindelse med udeblivelsen foruden lejen indtil aflevering.

Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilla­delse vil medføre udgifter til transport, værksted m.m. ikke refunderes.

I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på telefon
+45 70 60 55 20
. Udenfor åbningstid henvises til vagttelefon 40 50 57 43. Vagttelefonen er åben til kl 22.00.

B: Misligholdelse

Køretøjet må ikke benyttes:

a. Til person- eller dyretransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de fornødne tilladelser.
b. Udenfor asfalteret vej
c. Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
d. Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid
e. Til transport af hunde eller andre dyr.
f. Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelses¬beføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder ophæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning jvf litra g.

Ved forsinket aflevering betales et gebyr på 150% af døgnlejen pr. påbegyndt døgn + 100 kr pr påbegyndt time.

Ved aflevering i urengjort stand eller med mangelfuld optankning opkræves et gebyr på minimum kr 350,00. Gebyret trækkes i det indbetalte depositum.

Udlejer har ret til eventuelt med fogedrettens og politiets hjælp – at foranledige tilbagetagelse af køretøjet ved konstateret misbrug i lejeperioden

Lejeren vil ikke kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af udlejers retmæssige tilbagehol¬delse. Lejer kan endvidere ikke gøre misligholdelsesbetingelser gældende i tilfælde af force majeure.

Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso via udlejers advokat.

Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har være benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at køre køretøjet ved inddragelse.

C. Betalingsbetingelser

Forudbetaling af lejekøb og depositum finder senest sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker kontant eller med betalingskort. Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.

Depositum udgør kr 2.000,00.

Ved afbestilling af enhver booking senere end en uge før udlejningsperiodens påbegyndelse betales med én dags fuld leje. Ved afbestilling af enhver form for booking samme dag, som lejeperiodens påbegyndelse be­tales én dags fuld leje samt et afbestillingsgebyr på kr 250,00.

Ved ændring af booking betales et gebyr på kr 100,00.

Lejer giver ved underskrift udlejer ret til at debitere lejers debet-/kreditkort for misligholdelse jvf litra b og i forhold hvor lejer ar fået p-bøder eller afleverer bilen retur i urengjort stand. Kvittering sendes til oplyste e-mailadresse.

D. Forsikringsforhold

Lejer accepterer sin forpligtigelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikrings¬begivenhed ved at:

a. Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
b. Skaffe navne og adresser på de implicerede parter på eventuelle vidner.
c. Undlade at anerkende ansvar og skyld.
d. Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
e. Underrette politiet omgående såfremt anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
f. Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i omfang for¬sikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.

Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter.

Såfremt tredjemand har været fører af bilen gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejer hæfter solidarisk.

Ved skadetilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer med påtegning om skyldsspørgs¬målet.

Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede dvs evt modpart.

Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjer, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.

Ved ulykke er lejer forpligtet til at kontakte udlejer omgående på telefon 40 50 57 43.

Hvis der er flere implicerede er lejer ydermere forpligtet til at rekvirere kontaktdetaljer af modparten.

Laver lejer en skade (også småskader) på udlejningsbilen uden at gøre udlejer opmærksom på dette inden¬for 24 timer vil der blive opkrævet et gebyr på kr 2.500 for indhentning af skadesoplysninger og taksering.

Forsikringen dækker under ingen omstændigheder hærværk eller uansvarlig kørsel.

Hvis gældende færdselsregler ikke er overholdt, opkræves den maximale selvrisiko uanset evt tegnede eks¬tra forsikringer.

Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter leje¬målet.

Lejer er ansvarlig for udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden. Lejer accepterer at skadesomkostningen faktureres i henhold til udlejers skadeskatalog.

Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer og køretøjet bliver stjålet uanset evt tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på at nøglen er væk.

Ved skader på taget på varevogne med forhøjet tagkonstruktion samt ved skader på alukasse eller lift vil der dog altid være en selvrisiko på kr 6.000,00 uanset tegning af ekstra forsikring. Dette gælder også ufor-svarlig kørsel, som fx påkørsel af porte samt kørsel med liften nede eller kørsel hvor dørene ikke er lukket forsvarligt.

Ved misligholdelse af lejeaftalen henunder ulovlig erhvervskørsel, ikke-anmeldte skader, kørsel uden gyldig billejeaftale etc vil dette medføre at evt ekstra forsikring bortfalder under billejeperioden.

E. Selvrisiko

Lejer og evt medlejer/e hæfter solidarisk for selvrisikoen på kr 6.000,00 for enhver skade på det lejede. Be­løbet kr 6.000,00 indbetales straks på kontoret. Modregning af det indbetalte vil ske, så snart skadens om­fang er opgjort af forsikringsselskabet. Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medle­jer/e eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen fx skade på andre køre­tøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.

Udlejers tilbageholdelsesret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål om­kring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldsspørgsmål.

F. Tro- og loveerklæring vedr vanvidskørsel

Ved sin underskrift på nærværende kontrakt erklærer lejer på tro og love, at lejer aldrig tidligere er blevet straffet for følgende overtrædelser (vanvidskørsel):

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (Straffelovens §241 pkt 2)
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (Straffelovens §249 pkt 2)
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed Straffelovens §252 stk 1)
  • Særlig hensynsløs kørsel (Færdselslovens §118 stk 10)
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel med over 100 km/t (Færdsels­lovens §118 stk 11 pkt 3)
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover (Færdselslovens § 118 stk 11 pkt 2) og
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00 (Færdselslovens §133a stk 2)

G. Depositum

Depositum tilbageholdes i 8 bankdage efter køretøjets aflevering og udbetalingen finder sted i butikken. Udbetalingen kan kun finde sted i hverdagene.

Hvis depositum skal tilbagebetales via konto skal dette oplyses ved afhentning af bil i butikken eller skriftligt på mail efterfølgende. Hvis der er betalt depositum online med kreditkort sker tilbageførslen op til 8 bank­dage efter pengene kan ses på udlejers konto, hvis dette er senere end returdato.

Der opkræves et overførselsgebyr på kr 25,00.

Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdelse i det indbetalte depositum.

Udlejer er endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med be­skadigelser, opkrævning af gebyrer m.v. jvf litra b og c.

H. Erstatning

Hvis lejer er ansvarlig for skader mv efter almindelige erstatningsretslige regler, jvf Færdsels- og Erstat­ningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer tilbageholdelses ret i det indbetalte depo­situm samt ret til at hæve selvrisikoen til kr 6.000,00 på lejers kreditkort indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jvf især Færdselsloves §§104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance- og drifts­tab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af ned­brud eller forsinkelser pga stop.

I. Lovgrundlag og lovvalg

Lovgrundlaget for nærværende lejekontrakt er Færdselsloven og dansk rets almindelige lejelovgivning. En­hver tvist i forbindelse med nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret ved udlejers værneting.

J. Betaling

Der kan betales kontant eller med betalingskort.